Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Master → Espagne → Estudi agronòmic sobre l’estèvia (Stevia rebaudiana Bertoni)

Universitat de Lleida (2012)

Estudi agronòmic sobre l’estèvia (Stevia rebaudiana Bertoni)

Esquerda Serrano, Carles

Titre : Estudi agronòmic sobre l’estèvia (Stevia rebaudiana Bertoni)

Auteur : Esquerda Serrano, Carles

Université de soutenance : Universitat de Lleida

Grade : Enginyeria Agronòmica 2012

Résumé
Aquest projecte fi de carrera consisteix en l’estudi de diversos aspectes agronòmics de la planta de nom botànic Stevia rebaudiana Bertoni, coneguda comunament com estèvia i que en el darrers anys s’ha popularitzat en nombrosos països amb motiu de la seva utilització com a edulcorant natural. En una primera part d’aquest estudi s’analitzen les principals característiques de la planta tant a nivell botànic com agronòmic partint d’experiències i estudis realitzats en altres indrets del món. En aquest sentit, s’ha intentat recollir la informació més rellevant que hi ha actualment en la bibliografia especialitzada. Igualment, s’exposen diversos punts pel que fa a l’ús, la comercialització i la situació legal dels productes de l’estèvia que actualment existeixen al mercat. En la part experimental, s’han realitzat assajos a la zona de l’horta de Balaguer pel que fa a aspectes relatius a la possible introducció de l’estèvia com a conreu a les terres de Lleida. En un dels assajos, s’ha estudiat la seva adaptació als hiverns per tal de considerar si l’estèvia pot constituir un cultiu plurianual en les nostres condicions agroclimàtiques. Igualment, s’han assajat algunes pràctiques agronòmiques pel que fa a la multiplicació vegetativa de l’estèvia. Finalment, s’ha fet un seguiment de les produccions obtingudes a partir d’una població conreada en condicions de cultiu protegit sota hivernacle de plàstic. Els resultats obtinguts assenyalen que si bé l’estèvia és sensible a les condicions agroambientals dels hiverns de la zona considerada, hi ha algunes pràctiques agronòmiques que poden reduir l’impacte de les baixes temperatures sobre les plantes. En l’aspecte de la multiplicació vegetativa, s’han obtingut resultats que confirmen que la multiplicació per esqueix herbaci no precisa de la utilització d’un producte arrelant i que la metodologia d’arrelament amb el sistema de “cambra humida” tal com recomana el Ministeri d’Agricultura del Paraguai millora el percentatge d’arrelament de forma significativa. Es conclou a partir d’aquest estudi que la planta Stevia rebaudiana pot constituir en principi una opció de conreu a considerar per part del productor especialitzat en hortícoles. Pel que fa a la recerca i la millora en relació a aquest cultiu, seria interessant efectuar una selecció varietal a partir del material vegetal de què es disposa actualment, incidint en aspectes com la resistència a les gelades i la homogeneïtat morfològica i fenològica, entre d’altres.

Présentation

Version intégrale (11,2 Mb)

Page publiée le 31 janvier 2021