Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Master → Espagne → Catálogo de cultivares tradicionales en el término municipal de Otos (Valencia)

Universitat Politècnica de València (2020)

Catálogo de cultivares tradicionales en el término municipal de Otos (Valencia)

Plà Micó, Arnau

Titre : Catálogo de cultivares tradicionales en el término municipal de Otos (Valencia)

Auteur : Plà Micó, Arnau

Université de soutenance : Universitat Politècnica de València

Grade : Trabajo fin de carrera/grado 2020

Résumé
Segons la FAO (Fundació de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura), l’agricultura tradicional engloba les pràctiques agropecuàries indígenes, que resulten de la coevolució dels sistemes socials (patrimoni vegetal i coneixements de la terra que s’han adquirit amb el pas del les generacions) i mediambientals locals (condicions climàtiques, edafològiques i orogràfiques de la zona) generant una elevada agrobiodiversitat al món. A l’ombria del Benicadell es troba el terme municipal d’Otos, habitat per 504 persones. Actualment destaca l’agricultura convencional, pel que moltes infraestructures com sèquies, estanyols o molins d’aigua, s’han anat perdent amb el pas del temps. Els darrers 10 anys s’han re introduït en alguns punts tècniques de l’agricultura tradicional local. L’objectiu d’aquest treball es recopilar informació relacionada amb els cultivars tradicionals d’Otos i la seua manera de cultivar-los, així com recollir llavor per que puga ser conservada. Mitjançant la realització d’enquestes a 13 veïns s’han catalogat 25 cultivars tradicionals. Aquests cultivars s’han caracteritzat morfològicament emprant els Descriptors publicats per l’IPGRI (International Plant Genetic Resouces Institute) per a cada espècie cultivada, i s’han arreplegat 17 lots de llavors per a la seva conservació ex situ

According to FAO (Food and Agriculture Organization), the traditional agriculture encloses the autochthonous farm activities that result from the co-evolution of social systems (plant heritage and knowledge of the agro-ecosystems that were acquired along generations) and local environments (climatic conditions, soil characteristics and orography. It promotes a high biodiversity in the world. In the mountain Benicadell, the municipal term of Otos is inhabited by 504 persons. Nowadays, the conventional agriculture predominates, so many infrastructures such as wells, gutters, ponds and water mills have disappeared. For last 10 years some techniques of traditional local agriculture have been re-introduced. The aim of this work is to collect information related to the traditional cultivars of Otos and the way of cultivating them, as well as collecting seeds that can be preserved. By conducting surveys to 13 people, 25 traditional cultivars have been catalogued. In addition, 25 traditional varieties have been morphologically characterized, using the Descriptors published by the IPGRI (International Plant Genetic Resources Institute) for each cultivated species, and 14 batches of seeds have been collected for their ex-situ conservation

Mots Clés  : Otos , Tradicions , Cultius , Temporada , Situació , Agricultura , Descobriment , Anàlisi , Entrevistes , Descriptors , Catàleg , Banc de llavors , Caracterització. , Traditions , Crops , Season , Situation , Agriculture , Discovery , Analysis , Interviews , Catalog , Seed bank , Characterization.

Présentation

Page publiée le 12 février 2021