Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Projets de développement → ONG/NGO Coopération décentralisée → Turquie → 2021 Mugla Forest Fires - Baseline Assessment of Cooperation

2021

2021 Mugla Forest Fires - Baseline Assessment of Cooperation

Turquie

Titre : 2021 Mugla Forest Fires - Baseline Assessment of Cooperation

Pays : Turquie

Numéro projet : TUR/SGP/OP7/Y1/CORE/BD/21/16P

Domaine : Biodiversity

Date : Terminé 2021

Bénéficiaire : Sürdürülebilir Ya ?am ve Ye ?il Gelecek Derne ?i

Présentation
2021 y ?l ? yaz ?, iklim krizinin insan ya ?am alanlar ? ve do ?a alanlar ? üzerinde etkisini y ?k ?c ? bir biçimde gösterdi ?i bir dönem olmu ?tur. Türkiye sel ve yang ?n felaketleri ile kar ?? kar ??ya kalm ??t ?r. Temmuz ay ? sonlar ?nda Mu ?la’n ?n farkl ? ilçelerinde orman yang ?nlar ? ç ?km ??t ?r. Mu ?la’da önemli ölçüde orman alan ? kayb ?na yol açan afet statüsünde de ?erlendirilebilecek yang ?nlar, Akdeniz çana ??ndaki yang ?nlar ?n ?n bir parças ? olarak dü ?ünülmelidir. Yunanistan, ?talya, ?spanya ve Kuzey Afrika ülkeleri de ayn ? tarihlerde büyük ve y ?k ?c ? orman yang ?nlar ?yla mücadele etmi ?tir. Mu ?la’daki orman yang ?nlar ?, bir yandan Marmaris, Bodrum ve Milas gibi turizmin kalbi olan ilçelerde, Turunç, ?çmeler, Selimiye ve Ören gibi yerle ?imlerde ve Orhaniye, Bay ?r, De ?irmenyan ?, Turgut köylerindeki k ?z ?l çam ormanlar ?na büyük zarar vermi ?tir. Köyce ?iz’de ise Sandras Da ??’nda ç ?kan yang ?nda yanan k ?z ?lçamlar ?n yan ? s ?ra tekrar kazan ?lmas ? yüzy ?llar alacak olan kara çam ormanlar ?n ?n s ?n ?rlar ?na dayanm ??t ?r.

Financement
Grant Amount (GEF) : US$ 5,000.00
Co-Finanshing in-Kind : US$ 2,450.00

GEF Small Grants Programme

Page publiée le 21 septembre 2022