Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Master → Tchèque (République) → Flower production in the developing world : the case of Kenya

University of Economics, Prague (2011)

Flower production in the developing world : the case of Kenya

Lomozová, Kateřina

Titre : Flower production in the developing world : the case of Kenya

Produkce květin v rozvojovém světě : případ Keni

Auteur : Lomozová, Kateřina

Université de soutenance : University of Economics, Prague

Grade : Master’s thesis ; Diplomová práce 2011

Résumé
Diplomová práce zkoumá produkci řezaných květin v Keni v širším kontextu globálních komoditních sítí. Keňské květinářské odvětví jako součást těchto sítí je v posledních dvaceti letech ovlivňováno myšlenkami environmentální a sociální zodpovědnosti. První část práce obsahuje charakteristiku květinářského odvětví v Keni a dodavatelského řetězce s řezanými květinami. Druhá polovina se snaží analyzovat současnou praxi etického obchodování v keňském květinářském odvětví. V tomto ohledu je zde věnován velký prostor zásadám dobrého chování, které v tomto sektoru uvádí do praxe myšlenky zodpovědného podnikání. Vzhledem k tomu, že tyto zásady nedokážou v mnoha případech zaručit pracovníkům farem přijatelné pracovní podmínky, se práce snaží nalézt příčiny selhání této koncepce etického obchodu.

The thesis examines the Kenya’s cut-flower industry in the wider context of global commodity networks. The Kenya’s floriculture sector as a part of these networks has been influenced by notions of environmental and social responsibility in the past two decades. The first part of the thesis describes floriculture in Kenya and the cut flower supply chain. The second half analyses current ethical trading practice in the flower industry in Kenya. In this respect codes of conduct which embody notions of responsible business in practice are discussed here. In view of the fact that codes can’t guarantee adequate working conditions to flower farm workers in many cases the thesis tries to explain why this concept of ethical trade failed.

Présentation (DART)

Présentation (Université)

Page publiée le 19 avril 2023