Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Master → Tchèque (République) → Comparison of Namibia and Zimbabwe : factors of economic growth

University of Economics, Prague (2008)

Comparison of Namibia and Zimbabwe : factors of economic growth

Krajníková, Hana

Titre : Comparison of Namibia and Zimbabwe : factors of economic growth

Komparace Namibie a Zimbabwe : faktory ekonomického růstu.

Auteur : Krajníková, Hana

Université de soutenance : University of Economics, Prague

Grade : Master’s thesis ; Diplomová práce 2008

Résumé
Diplomová práce je zaměřena na problematiku ekonomického růstu a rozvoje dvou jihoafrických zemí, Namibie a Zimbabwe. Vybrané postapartheidní země porovnává na základě faktorů, které vedly k ekonomickému růstu, a to jak kladnému, tak zápornému. Práce sleduje vývoj obou zemí především v době po získání nezávislosti. První kapitola se zabývá všeobecnou chrakteristikou Namibie a Zimbabwe včetně vývoje historického. Druhá kapitola sleduje vývoj obou zemí od 80. let 20. století. Třetí kapitola se zabývá situací politickou, ekonomickou i sociální v Namibii a Zimbabwe na počátku 21. století a čtvrtá kapitola srovnává současný stav těchto ekonomik.

The diploma thesis is aimed at an issue of economic growth and development of two South African countries, Namibia and Zimbabwe. Chosen postapartheid countries are compared in the terms of factors which led to economic growth, both positive and negative. The thesis monitors development of both countries esecially in the time of gained independence. First chapter deals with an overall characteristics, including historical background. Second chapter deals with the development of both countries since 1980. Third chapter is directed on political, economic and social situation in Namibia and Zimbabwe at the beginning of 21. century. Fourth chapter compares recent situatin in these economies.

Présentation (DART)

Présentation (Université)

Page publiée le 17 avril 2023