Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Master → Tchèque (République) → International trade of the Kingdom of Morocco in terms of commodity and territory structure

University of Economics, Prague (2018)

International trade of the Kingdom of Morocco in terms of commodity and territory structure

Novotná, Pavla

Titre : International trade of the Kingdom of Morocco in terms of commodity and territory structure

Mezinárodní obchod Marockého království z hlediska komoditní a teritoriální struktury

Auteur : Novotná, Pavla

Université de soutenance : University of Economics, Prague

Grade : Master’s thesis ; Diplomová práce 2018

Résumé
Maroko, stejně jako většina afrických území, bylo v minulosti pod nadvládou kolonizátorů. Tyto dnes již bývalé kolonie se často vyznačují přetrvávající fixací na bývalé kolonizátory a nedostatečnou komoditní diverzifikací, která skýtá pro rozvojové země hrozbu v podobě externích šoků. Cílem této diplomové práce je zhodnocení trendů v komoditní a teritoriální struktuře v mezinárodním obchodě Maroka mezi roky 1995 a 2016. Výsledky ukazují, že Maroko se úspěšně industrializovalo a přeorientovalo se na vývozy sofistikovanější produkce na úkor produktů primárního sektoru. Klíčovou roli v Marockém exportu hraje automobilový průmysl, ve výrobě automobilů se Maroko stalo jedničkou na africkém kontinentu. I v případě teritoriální struktury pozorujeme tendence vedoucí ke snížení závislosti na evropských trzích. Maroko si dává za cíl posílit South-South spolupráci ať už v rámci afrického kontinentu, či uskupení Mercosur.

Morocco, as well as many other African areas, was under colonial rule in the past. Those former colonies are often fixated to former colonizers and are characterized by insufficient commodity diversification. All this poses a threat in the form of external shocks. The aim of this diploma thesis is to evaluate trends in commodity and territory structure of Moroccan international trade in the period 1995 – 2016. The results indicate that successful industrialization has been done and Morocco reoriented itself on more sophisticated production at the expense of primary production. Key export industry became the automotive industry and Morocco is recently the top car producer on the African continent. In the case of territory structure there are apparent tendencies to reduce the reliance on European markets. Morocco has aim to strengthen South-South cooperation whether within African continent or Mecosur.

Annonce (DART)

Présentation (Université)

Page publiée le 17 avril 2023