Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Master → Tchèque (République) → Poverty, foreign aid and self-help (Kenya)

University of Economics, Prague (2007)

Poverty, foreign aid and self-help (Kenya)

Jonáš, David

Titre : Poverty, foreign aid and self-help (Kenya)

Chudoba, rozvojová pomoc a koncept self-help

Auteur : Jonáš, David

Université de soutenance : University of Economics, Prague

Grade : Master’s thesis ; Diplomová práce 2007

Résumé Obsahem diplomové práce je analýza dvou rozdílných přístupů k "boji" s chudobou — zahraniční rozvojové pomoci a svépomoci v komunitách. První část práce se zabývá chudobou ve světě a jejími projevy. Druhá část se zabývá myšlenkami, cíli a teoriemi, které stojí v pozadí rozvojové pomoci a také uvádí její nepříznivé dopady. V další části je analyzována svépomoc jako alternativa k rozvojové pomoci, její výhody a omezení. Oba přístupy k rozvoji jsou testovány na příkladu Keni. Hlavím cíle práce je zhodnotit oba přístupy a snažit se rozhodnout, který je efektivnější. Výstupem práce je tvrzení, že rozvojová pomoc selhává při plnění svých cílů a má mnoho nepříznivých důsledků na přijímající zemi (včetně Keni). Naproti tomu svépomoc má obvykle přímé dopady na podmínky, ve kterých chudí žijí, a je tak efektivnější v "boji" s chudobou.

This diploma work analyzes two different approaches to "fight" poverty — foreign development aid and self-help in communities. First part is concerned with international poverty and its dimensions. Second part concerns with ideas, background theories, goals and adverse effects of foreign aid. As an alternative to foreign aid, self-help in communities is analyzed in next part, with its advantages and shortcomings. The two approaches to development are tested on Kenya’s example. Major task of this work is to compare the two concepts and try to decide which one conducts better in development. Outcome of this work suggests that foreign development aid fails to fulfill its goals and has many adverse effects on a recipient country (including Kenya). On the other hand, self-help has usually direct impact on conditions in which poor people are living, therefore is more effective in figthting poverty.

Présentation (DART)

Présentation (Université)

Page publiée le 17 avril 2023