Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Doctorat → Espagne → 2008 → Fish as ecological indicators in Mediterranean freshwater ecosystems

Universitat de Girona (2008)

Fish as ecological indicators in Mediterranean freshwater ecosystems

Benejam Vidal, Lluís

Titre : Fish as ecological indicators in Mediterranean freshwater ecosystems

Auteur : Benejam Vidal, Lluís

Université de soutenance : Universitat de Girona.

Grade : Doctoral Tesis 2008

Résumé
The aim of this thesis is to contribute to the use of freshwater fish as ecological indicators in the Mediterranean basin. In the first article we found that although most biological indices were correlated, fish reflected different ecological aspects due to their particular features. In the second article the stream flow regimes of six Mediterranean basins were studied. A decrease of streamflow and aquifer levels was detected, despite no observed decrease of rainfall precipitation. Of the thirty metrics tested to detect sites impacted by water abstraction, we detected four significant fish metrics. Furthermore, the role of biotic indices when the river is artificially dry is discussed. In the third article we found that species composition in the pelagic zone varied significantly during the drawdown with higher proportion of bleak (A. alburnus) during the days of worst water quality, confirming that bleak is more tolerant than roach (R. rutilus) to poor water quality. The weight-length relationship of roach and bleak also varied significantly during the drawdown with close relationship between water quality and fish condition. In the fourth article the condition and fecundity of freshwater fishes were assessed in a highly polluted reservoir (Flix reservoir). We have shown significant increases of DELT anomalies and ectoparasite prevalences and decreases in condition and fecundity of several freshwater fish at the impacted area. The responses to the pollutants were species-specific and common carp was the species that showed more markedly the effects

L’objectiu d’aquesta tesi és contribuir a l’ús dels peixos continentals com a indicadors de l’estat ecològic a la conca Mediterrània. En el primer treball es va detectar que encara que tots els índex biològics estaven correlacionats significativament, els peixos integren i expressen els estressos de manera i a una escala diferents, aportant una informació complementària als altres índexs. Al segon article es van estudiar els cabals de sis conques catalanes. S’ha mostrat que els règims hídrics estan alterats amb una tendència a la disminució del cabal i del nivell dels aqüífers. S’ha detectat quatre mètriques de peixos que es troben significativament afectades en zones més castigades per manca d’aigua degut a l’activitat humana. Es discuteix la necessitat de conèixer en profunditat el règim hídric de cada conca abans d’utilitzar els índex biològics. Al tercer article es va detectar que la composició d’espècies capturades va variar significativament al llarg del buidat amb un augment de l’alburn (A. alburnus) a les aigües pelàgiques durant els dies de pitjor qualitat de l’aigua, confirmant que l’alburn és més tolerant a la mala qualitat de l’aigua que la madrilleta vera (R. rutilus) i suggereix el seu potencial com a bioindicador. La condició d’aquestes dues espècies va canviar significativament al llarg del buidat de manera molt estreta amb la qualitat de l’aigua. Al quart capítol es va estudiar la biologia dels peixos d’un embassament altament contaminat (Flix). El percentatge de DELT anomalies i la presència de paràsits externs era major en la zona impactada que als punts de control i els valors més alts de pes eviscerat i pes del fetge estaven als punts de control. Les respostes van ser diferents per cada espècie i la carpa va ser la que va mostrar més clarament els impactes

Mots Clés : IBI — Biological indices – Ecology — Freshwater ecosystems — Mediterranean basin — Freshwater fish

Présentation (Tesis Doctorals en Xarxa)

Version intégrale (4,30 Mb)

Page publiée le 12 octobre 2015, mise à jour le 5 février 2019