Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Doctorat → Espagne → 2011 → L’efecte de la gestió forestal post-incendi sobre l’avifauna i la dispersió de llavors per ocells frugívors

Universitat de Girona (2011)

L’efecte de la gestió forestal post-incendi sobre l’avifauna i la dispersió de llavors per ocells frugívors

Rost Bagudanch, Josep

Titre : L’efecte de la gestió forestal post-incendi sobre l’avifauna i la dispersió de llavors per ocells frugívors

Auteur : Rost Bagudanch, Josep

Université de soutenance : Universitat de Girona

Grade : Tesi Doctoral 2011

Résumé
The objective of this thesis is to analyze the effect of the transformation in the habitat that postfire salvage logging supposes on birds in Mediterranean pine forests, at different levels : species, community and ecosystem, focusing on the bird-mediated seed dispersal process. Salvage logging with commercial purposes is the main factor that determines the species composition after a fire, with the substitution of forest birds by open-habitat species, some of which hold an unfavourable conservation status in Europe. On the other hand, wood debris piles built by non-profitable burnt wood favour the presence of seed disperser frugivorous birds, and these structures show more seed dispersal than other microhabitats, and a higher abundance of bird-dispersed plants, so that it is recommendable to build them in managed burned forests

L’objectiu de la tesi és analitzar l’efecte de la transformació de l’hàbitat que suposa la gestió forestal post-incendi sobre els ocells en pinedes mediterrànies, a diferents nivells : d’espècies, de comunitat, i d’ecosistema, sobre el procés de dispersió de llavors de plantes que duen a terme alguns ocells frugívors. La tala dels arbres cremats amb finalitats principalment comercials és el principal factor que determina la composició d’espècies d’ocells després d’un incendi forestal, amb la substitució d’ocells forestals per espècies lligades a espais oberts, algunes de les quals presenten una situació de conservació desfavorable a Europa. Per altra banda, els pilons de branques construïts amb restes de tala afavoreix la presència d’ocells dispersors de llavors, i aquestes estructures també presenten una pluja de llavors més elevada que altres microhàbitats, i una abundància més gran de plantes dispersades per ocells, per la qual cosa es recomana la seva construcció

Mots Clés : Gestió forestal — Forest management — Gestión forestal – Conservació – Conservation – Conservación — Tala post-incendi — Postfire salvage logging — Tala post-incendio – Avifauna – Foc – Fire – Fuego — Dispersió de llavors — Seed dispersal — Dispersión de semillas — Ocells frugívors — Frugivorous birds — Aves frugívoras

Présentation (TDX)

Version intégrale (4,95 Mb)

Page publiée le 19 octobre 2015, mise à jour le 5 février 2019