Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Doctorat → Espagne → 2013 → Understanding constraints and potentials of weed management through seed predation by harvester ants

Universitat de Lleida (2013)

Understanding constraints and potentials of weed management through seed predation by harvester ants

Atanackovic, Valentina

Titre : Understanding constraints and potentials of weed management through seed predation by harvester ants

Auteur : Atanackovic, Valentina

Université de soutenance : Universitat de Lleida

Grade : Doctoral Tesis 2013

Résumé
La variabilitat de la depredació de llavors en l’espai i temps poden oferir oportunitats a les males herbes per escapar dels depredadors. Els nivells de depredació en cereals de secà van ser dels més alts mai registrats cultius extensius (46-100%). El moment de producció de les llavors de males herbes es superposava amb el període de major demanda. La distribució espacial dels nius era no aleatòria. Els nius grans estaven més regularment distribuïts, els nius petits més agrupats. Les formigues van respondre amb taxes de depredació extremadament elevades (99-100%) a totes les densitats de llavors aplicades L. (1000-20.000 llavors m-2), amb una resposta denso-independent. La mida de rodal va influir en les taxes de depredació per formigues. Va ser major en els rodals més grans (99-100%) i menor en els més petits (78-94%). Aquesta investigació va quantificar la variabilitat espaciotemporal en la depredació de llavors de cereals de secà i l’eficàcia

The variability of seed predation in time and space may provide opportunities to weeds to escape predation. Seed predation rates by harvester ants in dryland cereals were among the highest ever recorded on arable fields (46-100%). The timing of weed seed shed overlapped with the period of highest demand. The spatial nest arrangement appeared to be non-random. The large nests were more or less regularly distributed, small nests tended to be more clumped. Harvester ants responded with extremely high predation rates (99-100 %) to all densities of Lolium multiflorum L. seeds applied (1000-20000 seeds m-2), and the response was density independent. Patch size influenced predation rates by harvester ants. Estimated seed predation rate was highest in the largest patches (99-100%), and lowest in the smallest patches (78-94 %). The current research quantified temporal and spatial variability in seed predation in dryland cereals and the influence to the efficacy of granivory

Mots clés : Cereals de secà, Depredació de llavors, Depredación de semillas, Depredadors, Distribució espacial dels nius, Distribución espacial de los nidos, Harvester ants, Predation rates, Seed predation, Tasas de depredación

Présentation

Version intégrale (3,81 Mb)

Page publiée le 28 juin 2013, mise à jour le 4 février 2019