Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Doctorat → Espagne → 2013 → Integrated Management of Bromus diandrus in dry land cereal fields under no-till

Universitat de Lleida (2013)

Integrated Management of Bromus diandrus in dry land cereal fields under no-till

García, Addy Laura

Titre : Integrated Management of Bromus diandrus in dry land cereal fields under no-till

Auteur : García, Addy Laura

Université de soutenance : Universitat de Lleida

Grade : Doctoral Thesis 2013

Résumé
Es van dur a terme diferents assajos amb la finalitat d’establir un programa de maneig integrat de Bromus diandrus en cereals d’hivern en sembra directa. Es va desenvolupar un model d’emergència en funció de graus hidrotèrmics i va ser validat i aplicat amb èxit en diferents escenaris. El maneig més òptim d’aquesta espècie es va obtenir combinant una rotació ordi – blat, un retard en la data de sembra (meitat de novembre) i l’aplicació d’un herbicida selectiu en blat. Després de tres anys es va obtenir la pràctica reducció de la població. La població de B. diandrus va mostrar una fitness denso-dependent en la majoria de paràmetres vegetatius i reproductors i una clara disrupció quan l’aplicació de l’herbicida. A llarg termini (22 anys) la sembra directa permet una major reducció de la densitat i de l’emergència acumulada d’aquesta espècie, que sistemes de laboreo reduït com chisel o subsolador

The trials were carried out in order to establish an integrated management program for Bromus diandrus in winter cereals under no-tillage. A model emergence based on hydrothermal degrees was developed, validated and successfully applied in different scenarios. The most optimal management of this species was obtained by barley – wheat rotation, delayed sowing date (mid-November) and a selective herbicide application in wheat. After three years of this management a population decline was obtained. B. diandrus populations showed density-dependent fitness in vegetative and reproductive parameters and a clear disruption when herbicide was applied. A long term (22 years) the no-tillage allows a greater reduction of B. diandrus density and cumulative emergence compared with reduced tillage systems as chisel plow or subsoiler

Mots clés  : Bromo ; Maneig ; Cereals ; Bromus diandrus ; Manejo ; Cereales ; Ripgut brome ; Management ; Cereals

Présentation et version intégrale (TDX)

Page publiée le 28 novembre 2013, mise à jour le 4 février 2019