Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Doctorat → Espagne → 2016 → Estudi dels patrons de colonització postincendi en vertebrats al llarg de gradients ambientals i espacials

Universitat de Girona (2016)

Estudi dels patrons de colonització postincendi en vertebrats al llarg de gradients ambientals i espacials

Puig-Gironès, Roger

Titre : Estudi dels patrons de colonització postincendi en vertebrats al llarg de gradients ambientals i espacials

Auteur : Puig-Gironès, Roger

Université de soutenance : Universitat de Girona

Grade : Doctoral Tesis 2016

Résumé
Wildfires are natural perturbations that affect the structure of the landscape and biodiversity. In the Mediterranean basin, wildfires occur especially in hot seasons. However, in recent years the number of fires with the size of them has been increasing, associated with human intervention. In this thesis, I analyse how the gradient of regional aridity in Catalonia affects the recovery of vegetation, the richness of bird species and shrubland warbler abundance. The relative role of two hypotheses on the abundance of rodents in the first moments after a wildfire is evaluated. These opposite hypotheses make reference to the ability of rodents to resist the fire into refuges or, on the other hand, to colonize burnt areas from the unburnt area. Finally, I study how the postfire and the management of burnt wood can affect the recolonization of rodents

Els incendis forestals són alteracions naturals que afecten l’estructura del paisatge i la biodiversitat. A la conca mediterrània, els incendis forestals es donen especialment en les estacions caloroses. Tanmateix, en els darrers anys tant el nombre d’incendis con la mida dels mateixos ha anat en augment, associat amb la intervenció humana. En aquesta tesi s’analitza com el gradient d’aridesa regional de Catalunya afecta a la recuperació de la vegetació, la riquesa d’espècies d’aus i l’abundància de tallarols de matollar. S’avalua el paper relatiu de dues hipòtesis sobre l’abundància de rosegadors en els primers moments després d’un incendi forestal. Aquestes hipòtesis contraposades fan referència a la capacitat dels rosegadors a resistir el pas del foc en refugis o, per altre banda, a la colonitzar des de l’àrea no cremada. Finalment, s’avalua com la tala postincendi i la gestió de la fusta cremada poden afectar la recolonització de rosegadors

Mots Clés  : Ocells ; Pájaros ; Birds ; Rosegadors ; Roedores ; Rodents ; Incendis forestals ; Incendios forestales ; Wildfires ; Aridesa ; Aridez ; Aridity ; Recolonització ; Recolonización ; Recolonization ; Dispersió de llavors ; Dispersión de semillas ; Seed dispersal

Présentation et version intégrale

Page publiée le 6 février 2019