Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Doctorat → Belgique → Networking and networks as tools for regional spatial development and planning : human settlements development potentialities in the western part of Egypt

K.U.Leuven (2008)

Networking and networks as tools for regional spatial development and planning : human settlements development potentialities in the western part of Egypt

Serag, Yehya Mohamed

Titre : Networking and networks as tools for regional spatial development and planning : human settlements development potentialities in the western part of Egypt

Auteur : Serag, Yehya Mohamed

Université de soutenance : K.U.Leuven Belgique

Grade : Doctoral thesis 2008

Résumé
Deze doctoraatsthesis onderzoekt de potentiesvan regionale netwerking en netwerken als middel voor regionale planning en ontwikkeling in het Westelijk gedeelte van Egypte. Dat is een beho orlijke opgave, aangezien deze regio uniek en bijgevolg ook zeer verschillend is van de conventionele ontwikkelingsregio’s. De ontwikkelingspotenties van zo’n regio zijn niet zo ‘evident’ als die van de beter bekende regio’s aangezien ze van nature gefragmenteerd zijn. Dat vraagt een zorgvuldige behandeling voor regiona le ontwikkelingsinterventies. Deze afgelegen perifere woestijnstreek onderging reeds opeenvolgende pogingen tot regionale ontwikkeling. Nocht ans, als gevolg van het niet in rekening brengen van zijn troeven en potentie s, heeft dit slechts geleid tot magere resultaten. Het is gesteld dat regio nale ontwikkeling op een collectieve en geïntegreerde manier moet voortbouwen op de bestaande streekgebonden voordelen. Deze troeven en verscheidene cluster s ervan, zijn ruimtelijk. Dat houdt in : het natuurlijke landschap, de cult urele en historische monumenten, het vernaculaire weefsel van nederzettingen e n woestijnarchitectuur, en de fysieke infrastructuur van de regio. Het is gesteld dat via samenwerking tussen de verschillende actiegroepen in een proces van netw erking en tot stand komen van regionale netwerken, er ontwikkelingsvisies, stra tegieën en ruimtelijke plannen kunnen opgemaakt worden vertrekkende vanuit die l okale troeven van de regio. Het voornaamste doel van zo een ontwikkelingsinter ventie is de levenskwaliteit in de regio te verhogen en werkgelegenheid te creë ren, en tegelijk ook de regionale verschillen zodanig te balanceren dat de bevol king er blijft wonen in plaats van te migreren naar andere gebieden. Gebaseerd op de streekgebonden troeven, stelt de doctoraatsstudie voor om twee regionale netwerken op te zetten, zijnde de ‘Desert Loop’ voor het toerisme en de ‘New Valley’ voor de landbouw. Beide netwerken hebben een sterke ruimtelij ke dimensie en impact, aangezien ze beiden enkele locaties in de regionale ruimte definiëren en hen transformeren tot betekenisvolle plekken via een reeks sleutelprojecten. De bijdrage van dit onderzoek wordt gezien als substan tieel voor zowel de contextuele als de theoretische aspecten. Het is een van d e weinige onderzoeken die het gebruik aankaarten van netwerken en netwerki ng voor regionale ontwikkeling in een ontwikkelingsland. Het kijkt naar de dynam ieken van het combineren van netwerking met en in hiërarchische systemen, en h et tracht de ruimtelijke dimensie en impact van de regionale netwerken te bepalen. Tegelijkertijd introduceert het een nieuwe aanpak voor regionale ontwikkeling in de Egyptische context, vanuit de kritische analyse van de transformaties in het planningssyteem en de relatie tot ontwikkelingspogingen in Egypte. Zulk een interventie is de eerste v an zijn aard. Bij het uitwerken van deze studie is een degelijke theoretische achtergrond voor regionale ontwikke ling, netwerking en netwerken opgebouwd, die dienst doet als theoretisch analysekader. Gebruik makende van dat kader, zijn eerdere interventies v oor regionale ontwikkeling in Egypte kritisch doorgelicht en geëvalueerd met het oog op een beter begrip van de beleidslogica en op de identificatie van zijn gebreken. Via een uitvoerige casestudie van het Westelijk gedeelte van E gypte, zijn de contextuele aspecten erkend met een diepgaande analyse van zowel de regionale ontwikkelingstroeven en potenties, als van de bestaande functi onele en fysieke verbanden en relaties tussen actoren in de regio die zich kun nen ontwikkelen tot netwerken. Dat is gerealiseerd via uitgebreid veldwerk e n terreinbezoeken in de regio en via interviews met sleutelambtenaren en planners. Deze doctoraatsstudie kan aanzien worden als een eerste belangrijke stap naar het omkeren van het isolement van deze regio en er aldus de centrale aandacht op te vestigen . Sleutelwoorden ; regionale ontwikkeling, ruimtelijke planning, netwerking, netwerken, beleid, ruimte definitie, f ysieke infrastructuur, Western Desert, New Valley, Egypte.

Présentation K U Leuven-Dissertat

Version intégrale

Page publiée le 24 mars 2009, mise à jour le 27 janvier 2017