Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Master → Espagne → Proposta de ruta turística com element de desenvolupament rural en la Vila de Massalavés

Universidad Miguel Hernández de Elche (2015)

Proposta de ruta turística com element de desenvolupament rural en la Vila de Massalavés

González i González Josep Manuel

Titre : Proposta de ruta turística com element de desenvolupament rural en la Vila de Massalavés

Auteur : González i González Josep Manuel

Université de soutenance : Universidad Miguel Hernández de Elche

Grade : Ingeniera Agroalimentaria y agroambiental 2015

Résumé
En aquest treball es pretén conéixer qualitativament i determinar quantitativament, la caracterització de la demanda de turisme de les rutes i productes turístics de la Vila de Massalavés, mitjançant el disseny d’un qüestionari i la realització d’una enquesta. També, analitzar les seues fortaleses i debilitats per aconseguir que aquests espais culturals siguen elements claus per a un desenvolupament sostenible on es troben enclavats. A més a més, establir la modelització, identificant els “mercat-producte” turístics actuals i potencials que per les seues característiques meresquen ser tractats, duent a terme una anàlisi de potencialitat de cadascun d’ells. Finalment, tenint com a punt de partida els eixos definits en el punt anterior, proposar rutes turístiques en la Vila de Massalavés.

The aim of this essay is to know the main characteristics of the demand for tourism within the routes and tourist products in the village of Massalavés, both from the qualitative and quantitative point of view, by means of the design of a questionnaire and the launch of a survey. Furthermore, its strengths and its weak points will be analysed with the aim of achieving that these cultural spaces become key elements on the sustained development in their area. It will be also essential to establish the modelling by identifying not only the current, but the prospective tourist product-market whose characteristics deserve being studied, through a case-by-case analysis. Finally, the data extracted from the previous points will be taken into account to propose the tourist routs in the village of Massalavés.

Présentation

Version intégrale (8,0 Mb)

Page publiée le 24 février 2020