Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Master → Espagne → Análisis de los parámetros del suelo utilizando sensores aplicado a una parcela experimental.

Universitat Politècnica de València (2017)

Análisis de los parámetros del suelo utilizando sensores aplicado a una parcela experimental.

Fenollar Tecles, Daniel

Titre : Análisis de los parámetros del suelo utilizando sensores aplicado a una parcela experimental.

Auteur : Fenollar Tecles, Daniel

Université de soutenance : Universitat Politècnica de València

Grade : Grado en Ciencias Ambientales 2017

Résumé
En aquest treball s’estudia el comportament de diferents paràmetres del sòl com son la humitat volumètrica, la conductivitat elèctrica y la temperatura amb sensors electrònics, sota diferents cobertes vegetals corresponents a dos tipus de plantes aromàtiques autòctones : romer (Rosmarinus officinalis L.) i lavanda (Lavandula angustifolia Mill. Subsp. Pirenaica (DC.) Guinea). També es van mesurar els paràmetres nomenats anteriorment en sòl nu (sense coberta vegetal) a més de caracteritzar el sòl per conèixer les seues propietats. Per al seguiment temporal del contingut volumètric d’aigua en el sòl, de la conductivitat elèctrica i de la temperatura va ser necessària l’instal-lació dels sensors i dataloggers a diferents profunditats del sòl.

Mots Clés  : suelo , sensores , humedad de suelo , romero , lavanda , Conductividad , Soil

Présentation

Version intégrale (2,3 Mb)

Page publiée le 18 mars 2020